เรียนรู้เนื้อหาฝึกฝนทักษะ Soft Skill

ในหัวข้อ Design and Creativity Skill โดย ดร.ชฎาพร เกตุมณี จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง